02 facebook

 

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จังหวัดตรัง (ฝั่งอันดามันตอนล่าง)

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา สำรวจ วิจัย พัฒนานวัตกรรมในการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยเน้นการคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย ศึกษาธรรมชาติ นันทนาการและการท่องเที่ยว รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

2. สำรวจ ติดตามและประเมินสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญหายาก ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล

3. จัดการเรื่องทุ่น ท่าเทียบเรือ เรือ อุปกรณ์ดำน้ำ ฯลฯ

4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางวิชาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล

5. สนับสนุนและประสานงานกู้ภัยกับศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

6. จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ฝั่งอันดามันตอนล่าง จำนวน ๗ แห่ง

ได้แก่

1. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่
2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
3. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
4. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
5. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดตรังและสตูล
6. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
7. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล

แผนที่แสดง พื้นที่รับผิดชอบ

Copyright © 2012-2017 ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จังหวัดตรัง
ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
142 หมู่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150, โทรศัพท์ : 081-9791010  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by Warp Theme Framework
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.