2559

- ภาควิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต

เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 29 กรกฏาคม 2559

1. นางสาวทิฆัมพร  ทิพย์รองพล

2. นางสาวพรพรรณ  โลหกิจ

- ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต

เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 29 กรกฏาคม 2559

1. นายเกรียงศักดิ์ แท่นแก้ว

2. นายหาญณรงค์ กรุวัฒนาวงศ์

- ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กรกฏาคม 2559

1.นางสาวศิริกันยา  เทพขุน

2. นางสาวอุรชา  ชัยรัตน์

- ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 29 กรกฏาคม 2559

1. นางสาวชารีดา ณ นคร

2. นางสาวศิยามล  กลั่นทอง

3. นางสาวภัทรนันท์  เอียดยอด

- ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2559

1. นางสาวเบญญานาท  หนูน้อย

2. นางสาวพัชราวรรณ  สว่างแสง

2558

- ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2558

1. นางสาว ศิริลักษณ์  มาศแก้ว

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 24 กรกฏาคม 2558

1. นาย คณิศร  ยอดราช

2. นาย กรวิชญ์  กาญจนะ

- ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 29 กรกฏาคม 2558

1. นางสาว บุญกาณจน์  เรืองรอง

2. นางสาว เพ็ญวดี  สุขลิ้ม

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน –21 มิถุนายน 2558

1. นางสาว ธนภรณ์ คล้ายแก้ว

- สาขาภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน –31 กรกฏาคม 2558

1. นางสาว วราภรณ์ จันทรวิโรจน์

2. นางสาว วิภาณี โต๊ะดำ

3. นางสาว ขวัญฤดี ดวงมั่น

- ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม –25 กรกฏาคม 2558

1. นาย เจตดิลก ฐิติอัชฌาสัย

2. นางสาว กัตติกา พัฒราช

- ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม –31 กรกฏาคม 2558

1. นางสาว กนกพิชญ์ ปัจฉิมศิริ

- ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558

1. นางสาว สุภาภรณ์  อักษรคง

2. นางสาว หัทยา  บุญรอด

- สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 21 กรกฏาคม 2558

1. นางสาว จิรัฐิติกาล  แซ่จิ๋ว

- ภาควิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 - 8 พฤษภาคม 2558

1. นางสาวณัฐณิชา  ธรรมกีรติ

- ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 - 20 เมษายน 2558

1. นางสาววาสนา  รัฐธรรม

2557

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557 - 19 พฤศจิกายน 2557

1. นายกฤตภาส  แสงตะวัน

2. นายสุเมธ  เส่หล๊ะ

- ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. นางสาวณัฐธิดา  ธรรมกีรติ (31 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2557)

2. นางสาวรสิตา  ศรีเกิดครีน (31 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2557)

3. นายณัฐวัชร  ลิ่มสมุทร (31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2557)

4. นายธีรวัฒน์  ศิริสุวรรณ์ (31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2557)

5. นายเอกสิทธิ์  พูลเทพ (31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2557)

6. นายปฐมพงศ์  พรามณีโชติ (31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2557)

7. นางสาววาสนา  รัฐธรรม (31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2557)

- ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 10 เมษายน 2557 และระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2557

1. นางสาววาสนา  รัฐธรรม

2. นางสาวรสิตา  ศรีเกิดครีน

3. นายณัฐวัชร  ลิ่มสมุทร

4. นายธีรวัฒน์  ศิริสุวรรณ์

5. นายเอกสิทธิ์  พูลเทพ

6. นายปฐมพงศ์  พรามณีโชติ

- สาขาวิชาวิทยาศาตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2557

1. นายนพวัฒน์  เห้งกูล

2. นายวรุฒ  คงสงด้วง

- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 18 มิถุนายน 2557

1. นางสาวกมลลักษณ์  สุขพัฒนศรีกุล

2. นางสาวณัฐณิชา ธรรมกิรติ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2557

1. นายตะวัน  ติ๋วตระกูล

2. นายคุณากร  โพธิพงศา

- ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 21 มกราคม 2557

1. นางสาวหทัยภัทร  พลากุล (นักศึกษาระดับปริญญาโท)

 

2556

- โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ วิชาเอกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 - 21 กุมภาพันธ์ 2557

1. นางสาวสมฤทัย  รักภักดี

2. นางสาวสิชานาฎ  สะแลแม

- โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ วิชาเอกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2556 - 20 กันยายน 2556

1. นายบรอเฮง เจะเงาะ

- ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2556

1. นางสาวขนิษฐา  ปรีชา

2. นายบริบูรณ์  ห่อมา

3. นายปรัชญ์วีร์  วรกุลวัฒนา

4. นายอภินันท์  สีเสน

 

2555

- โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ วิชาเอกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 - 19 กุมภาพันธ์ 2556

1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ชื่นชม

2. นางสาวสุจิตรา  ทองเพณี

- โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ วิชาเอกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน -18 กันยายน 2555

1. นางสาวมุมีน๊ะ  ดาลี

2. นางสาวอโนรีฮัน  เปาะจิ

- ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2555

1. นายจิรวัฒน์  รัตนคันทรง

2. นายตะเหล็บ  บินลาเต๊ะ

3. นายทิฆัมพร  ว่องธวัชชัย

4. นายพงศ์ธร  ชูชื่น

5. นายศรัณย์  จงไกรจักร

6. นายสืบสกุล  เลี่ยนกัตวา

- สาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2555

1. นายอธิวัฒน์  หลีหาด

 

2554

- ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 8 มีนาคม - 8 เมษายน 2554 จำนวน 3 คน และ ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2554 จำนวน 2 คน

1. นายธนาวุฒิ  หนูสวัสดิ์

2. นายวัชรพงษ์  ชัยยา

3. นายสุชล  แก้วปาน

- คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2554

1. นางสาวณิชากร  สุริยะโรจน์

2. นางสาวศศิมาภรณ์  ศรีเมฆ

3. นางสาวกัญกานต์  ศรีภิลา

4. นางสาวชนิดา  มัณยานนท์

5. นางสาวกรรณิการ์  ปิ่นทอง

 

2553

- ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน 2553

1. นายรชานนท์  นิยมเดชา

2. นายวิโรจน์ ณ สงขลา

- สาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2553

1. นายสาวกัญญา  ไชยยางค์

2. นางสาวจอมขวัญ  ชุมชาติ

 

Copyright © 2012-2017 ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จังหวัดตรัง
ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
142 หมู่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150, โทรศัพท์ : 081-9791010  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by Warp Theme Framework
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.