reef guardian

ความหมายของโลโก้ คือ

โล่ เปรียบเหมือนผู้พิทักษ์ การปกป้อง

นักดำน้ำ หมายถึง ผู้ดูแลปะการัง

ปลา และปะการัง หมายถึง ระบบนิเวศแนวปะการัง

เกาะไข่ หมายถึง จังหวัดสตูล

 

๑. ชื่อโครงการ

อบรมอาสาสมัครผู้พิทักษ์ปะการัง

๒. หลักการและเหตุผล

อุทยาน แห่งชาติตะรุเตา มีทรัพยากร ธรรมชาติที่มีความหลากหลายและมีความสวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็น จำนวนมาก โดยเฉพาะกิจกรรมดำน้ำดูปะการังซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และกิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลได้ในระยะยาวหากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรเหล่านั้น การสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครผู้พิทักษ์ปะการังเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล ทรัพยากรทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและให้ชุมชนได้เป็นเจ้าของทรัพยากร เป็นตัวแทนของเจ้าบ้านในการต้อนรับและบ่งบอกถึงความสำคัญและข้อควรปฏิบัติใน การใช้ประโยชน์ในแนวปะการังที่ถูกต้องให้กับผู้มาเยือน เพื่อให้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรในแนวปะการัง และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรแนวปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

๓.๒ ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง

๓.๓ .ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในพื้นที่

๓.๔  สร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของชุมชนที่มีต่ออุทยานแห่งชาติ

 

๔. เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

จัดอบรมอาสาสมัครผู้พิทักษ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๖๐ คน รวม ๑๒๐ คน

๕.  วิธีการดำเนินงาน

๕.๑ ติดต่อประสานงานผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง โดยเน้นกลุ่มมัคคุเทศก์ ผู้ขับเรือหางยาว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

๕.๒ฝึก อบรมภาคบรรยายและระดมความคิดเห็น ระยะเวลาในการอบรม ๑ วัน (๖ ชั่วโมง)/รุ่น  จัดอบรมและให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศแนวปะการัง และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศแนวปะการัง รวมถึงกำหนดมาตรการร่วมกันในการรับมือการใช้ประโยชน์ในแนวปะการังในช่วงเปิด ฤดูกาลท่องเที่ยว

 

๖. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

๖.๑ มีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ปะการังในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

๖.๒ ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแนวปะการังอันเนื่องจากการท่องเที่ยวในพื้นที่

๖.๓ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่อุทยานฯ

๖.๔ สร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนกับอุทยานฯ

 

ช่องทางติดต่อสื่อสารกับเรา REEF GUARDIAN THAILAND

Facebook : https://www.facebook.com/reefguardianthailand

เว็บไซต์ : http://www.reefguardianthailand.com

Copyright © 2012-2017 ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จังหวัดตรัง
ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
142 หมู่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150, โทรศัพท์ : 081-9791010  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by Warp Theme Framework
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.